top of page
Copia de Ribes-12_edited.jpg

Els nostres serveis

Serveis per a empreses i assessorament per l'èxit empresarial

Coneix els nostres serveis en comptabilitat, finances i fiscalitat

Anàlisis d’estats financers:

Els estats financers ajuden a empreses i autònoms a comprendre la seva situació financera. Aquest servei inclou l'avaluació de l'àmbit qualitatiu, estratègia empresarial i nivell operatiu, a part de reforçar la solidesa financera, identificant fortaleses i debilitats, així com la previsió de tendències futures per a una millor presa de decisions.

Assessoria comptable:

El servei d'assessoria comptable és sens dubte el suport que necessiten la majoria de petites i mitjanes empreses o autònoms, a causa de l'increment progressiu de la complexitat tècnica que adquireix la comptabilitat quan els seus negocis evolucionen o creixen.

 

Els clients poden rebre assistència tècnica puntual o delegar la confecció de la comptabilitat completament. Oferim un servei integral, des de la classificació i preparació de la informació comptable fins a l'elaboració de llibres i documents oficials, assessorament en operacions
complexes, revisió i plantejament d’ajustos de tancament per tal que els estats financers presentin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.

Copia de Ribes-24_edited.jpg
Assesoria comptable
Analisi destats financers
Copia de Ribes-39.jpg

Formació d'equips administratius:

Formem equips administratius en comptabilitat per capacitar el personal de l’empresa en les pràctiques comptables i financeres actualitzades a través d’un programa estructurat i adaptat a
les necessitats específiques de l’organització.


Entre d’altres destaquem: cursos de principis comptables i normes de valoració, seminari de tancament comptable, utilització d’eines tecnològiques actuals, millora de processos per optimitzar l’eficiència i precisió en les tasques diàries i formació continua.

Assessoria fiscal i tributària:

L’assessoria fiscal i tributària, ajuda els clients en qüestions fiscals, tenint en compte la situació econòmica, calculant el nivell d'impostos que els correspon i buscant vies legals per reduir la seva factura tributària, el que és necessari a causa de la complexitat i els constants canvis en la normativa.

 

Els clients poden delegar en nosaltres aspectes com la confecció de l'impost sobre la renda i patrimoni, l'impost sobre el valor afegit, impost de societats, assessorament fiscal integral, planificació fiscal per estalvi d’impostos, recursos i reclamacions,  inspeccions, entre d'altres.

Assesoria fiscal
Formació equips admin

Estudi de viabilitat:

L'estudi de viabilitat té com a objectiu fer
una estimació de l'èxit o fracàs d'un projecte a partir d'una sèrie de dades empíriques, posant èmfasi en la viabilitat financera i en el mercat. El propòsit d'aquest estudi és demostrar la viabilitat del negoci i justificar la inversió davant possibles inversors, propietaris o institucions financeres, així com estimar el possible rendiment o guany econòmic d'una iniciativa empresarial.

 

L'estudi de viabilitat recull, analitza i avalua els diferents tipus d'informació per determinar si s'ha d'establir o no una empresa i n'estudia la seva viabilitat en el mercat, així com avalua l’ampliació d’un negoci en funcionament.

Informes pericials econòmics - comptables:

Oferim serveis d'informes pericials econòmics comptables per a casos judicials, que inclouen anàlisi del lucre cessant, assistència en litigis, valoració de danys econòmics i altres àrees.
El nostre equip especialitzat elabora informes amb professionalitat, assegurant comprensió tant per al jutge com per als nostres clients, amb un llenguatge assequible i clar.

Valoració d’empreses:

Hi ha una dita que diu “Només el neci confon valor amb preu”. Quantifiquem el valor de l’empresa mitjançant diferents mètodes, en funció de cada situació i motiu de la valoració per establir un valor de l’empresa que ajudi als venedors i compradors a conèixer el valor real per acordar un preu adequat de la transacció que condueixi a materialitzar l’operació amb la satisfacció d’ambdues parts.

Copia de Ribes-32.jpg
Estudi viabilitat
Informes pericials
Valoracio empreses
Copia de Ribes-23.jpg

Assessorament en la confecció de Comptes Anuals:

Els Comptes Anuals són el document obligatori a depositar al Registre Mercantil que resumeix la situació financera i dels resultats de l’empresa. Es publiquen per tal que qualsevol interessat pugui obtenir una radiografia de l’activitat i situació de l’empresa, així com analitzar-ne la seva evolució. Per tant, no només és una obligació legal, sinó que és un signe de transparència social i la seva correcta confecció afecta a la responsabilitat dels administradors de les empreses,
responsables de la seva confecció. La normativa està en constant actualització i l’externalització de l’assessorament es converteix en gairebé obligatori per minimitzar errors i complir amb la
normativa.

Consolidacions de grups mercantils:

La tendència empresarial dels últims temps ha estat la creació d'empreses que es dediquen a diferents activitats i que depenen d’una empresa, un soci o d’una família. La consolidació d’estats financers de totes les empreses permet integrar i harmonitzar la informació financera de les diferents entitats que formen part del grup empresarial, assegurant una visió unificada i precisa de la situació financera global.
Ja sigui de forma voluntària per obtenir aquesta visió global, de forma obligatòria d’acord amb la normativa mercantil o per la presentació d’impostos a nivell de grup fiscal, aquest procés requereix coneixements específics que els nostres professionals tenen per l’àmplia experiència en aquest camp.

Consolidacions de grups
Assessorament en la confecció de comptes anuals

Disseny de sistemes de control intern:

El control intern és essencial per assegurar la integritat financera, l’eficiència operativa i el compliment normatiu de l’empresa. Dissenyem sistemes de control intern per enfortir la gestió i control de l’empresa. El nostre enfocament inclou una identificació i avaluació de riscos operatius, financers i de compliment que puguin afectar a l’empresa, desenvolupar un sistema adaptat a les necessitats i característiques de l’empresa, promovent una implementació eficient de procediments i controls en els processos operatius per garantir l’efectivitat i l’eficiència i l’establiment de mecanismes de monitorització continu per assegurar l’eficàcia del sistema.


El control intern permet protocol·litzar les tasques diàries de l’empresa i dels principals processos de negoci (vendes, compres, existències, despeses, nòmines, etc.), per tal que tots els treballadors tinguin unes instruccions clares per a la realització de les seves tasques que evitin errors, facilitin el traspàs de funcions i/o la incorporació de nous treballadors, així com l’establiment de procediments que facilitin el creixement empresarial i aportin tranquil·litat als empresaris sobre les activitats diàries de l’empresa per l’existència de controls que minimitzin riscos.

Automatització de tasques administratives:

L’automatització de tasques es refereix al procés d’utilitzar les tecnologies actuals per realitzar activitats i processos de forma automàtica, que permetin invertir temps i recursos valuosos en tasques de valor afegit enlloc d’invertir-lo en tasques repetitives o que no aportin valor.

Aquesta automatització consisteix en aprofitar les noves tecnologies i la intel·ligència artificial per estalviar temps i invertir-lo en activitats com l’expansió del negoci o l’atenció al client, reducció d’errors confeccionant models que ofereixin comprovacions automàtiques en tasques financeres i administratives, millora de l’eficiència al realitzar les tasques més ràpidament i major precisió al obtenir dades precises en temps real facilitant la presa de decisions.

Copia de Ribes-44.jpg
automatització de tasques
Disseny de sistemes de control intern

Formació d'equips administratius:

Formem equips administratius en comptabilitat per capacitar el personal de l’empresa en les pràctiques comptables i financeres actualitzades a través d’un programa estructurat i adaptat a
les necessitats específiques de l’organització.


Entre d’altres destaquem: cursos de principis comptables i normes de valoració, seminari de tancament comptable, utilització d’eines tecnològiques actuals, millora de processos per optimitzar l’eficiència i precisió en les tasques diàries i formació continua.

bottom of page