Enrera

Et soci, administrador i treballador de la teva empresa?


En la majoria d’empreses els socis treballen en les mateixes i a més a més en són administradors. És per això, que davant la polèmica sorgida en els últims temps, ja no només en l’àmbit de les retencions o de l’Impost sobre Societats, es fa necessari comprovar si es troben ben enquadrats en la Seguretat Social i que la retenció que s’aplica és la correcta.

El administrador que únicament exerceix les funcions mercantil no està obligat a cotitzar a la Seguretat Social, però si el soci, tant si és administrador com no, desenvolupa el seu treball en l’empresa, llavors si ha de cotitzar.

No obstant, si el soci ostenta el control efectiu – posseir almenys el 50% sumant les participacions del cònjuge i parents fins al segon grau de consanguinitat que convisquin junts – de l’empresa haurà de cotitzar en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). La Seguretat Social presumeix que tot administrador exerceix funcions de direcció, pel que s’haurà de demostrar que no participa en la direcció ni en la gestió per no haver de cotitzar.

D’altra banda, si el soci no té el control efectiu de l’empresa, la cotització es realitzarà al Règim General de la Seguretat Social, en alguns casos com assimilat – suposa la exclusió de la protecció per desocupació i de l’atorgada pel FOGASA-.

Newsletter Ribes & Associats

Respecte a la tributació, Hisenda entén que les funcions de gerent o director general queden englobades dins de les d’administrador i, en conseqüència s’han d’analitzar el que estableixen els estatuts de la societat. Si els mateixos estableixen que el càrrec d’administrador és gratuït o no se’n fa menció, ni la retribució com administrador ni el salari com a gerent són deduïbles i, ambdues retribucions es sotmetran a la retenció del 42%, d’acord amb la Consulta V0879-12, la Resolució TEAC de 6 de febrer de 2014 y Art. 101 i disposició addicional 35º de la Llei d’IRPF.

Si bé aquesta interpretació es discutible, el que caldria és establir en els estatuts que el càrrec d’administrador està retribuït i que la quantia a satisfer per tots els conceptes la decidirà cada exercici la Junta de Socis, en el cas de societats limitades.

Finalment, a l’hora d’establir les retencions i, considerant els incentius aplicables d’acord amb l’Impost sobre el Patrimoni – en el que les participacions en empreses familiars estan exemptes – i en l’Impost sobre Successions i Donacions – en el que s’estableixen bonificacions del 95% en la transmissió de participacions – convé fixar la retribució del administrador i director per a què suposi més d’un 50% dels rendiments totals del treball.

En Ribes & Associats posem a la seva disposició els nostres serveis per ajudar-li en qualsevol consulta o regularització.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.