Enrera

No presentar els comptes anuals pot derivar en responsabilitats per a l’administrador


Encara ens sorprèn a dia d’avui quan ens trobem amb societats que no presenten els comptes anuals. Ens trobem amb tot tipus circumstàncies, excuses i evasives, però sobretot ens trobem amb sancions que han estat derivades a l’administrador de la societat.

Si bé és cert que en la gran majoria de casos, aquestes societats solen estar inactives o presenten algun tipus de problemàtica entre els socis que ha generat alguna situació complicada de resoldre.

En alguns casos, encara que molt menys, també ens trobem amb empreses que tot i tenir una activitat regular i fins i tot beneficis tampoc presenten els comptes anuals. En aquests casos la desídia, el desconeixement o un mal assessorament solen ser les raons principals d’aquest gran error.

Tant en un cas com en l’altre, el no presentar els comptes anuals és un problema acumulatiu que es mante ocult fins que, per problemes financers, deriven a concurs de creditors, o degut a una senzilla inspecció es generen sancions que poden ser derivades a l’administrador.

Dit això, a continuació us detallem algunes de les conseqüències de no presentar les compte anuals.

Els administradors de la Societat estan obligats a dipositar al Registre Mercantil els seus comptes anuals, doncs l’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a què no s’inscrigui en el Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi. Així mateix, donarà lloc a la imposició d’una multa per import de 1.200 a 60.000 €, si bé aquesta pot ésser molt superior en cas que la societat facturi més de 6.000.000 €, doncs el límit de la multa per cada any de retràs s’elevarà a 300.000 € . Aquest fet suposa que l’administrador no ha actuat amb la diligencia exigida que estableix la Llei de Societats del Capital i, en conseqüència, al originar un dany per la societat, la pròpia societat, els socis o un tercer poden reclamar-li els danys causats per aquest fet.

Newsletter Ribes Associats
Així mateix, la Llei Concursal recull un altre tipus de responsabilitat per als administradors, com respondre de tots els deutes de la societat, en cas que aquests no actuïn amb la diligencia pròpia del càrrec quan una societat es troba en situació d’insolvència. Així mateix, la Llei Concursal estableix supòsits concrets que afecten directament a la responsabilitat dels administradors, a l’hora de qualificar el concurs com a culpable o fortuït. Entre els supòsits de concurs culpable es troben: haver comès una irregularitat rellevant per la comprensió de la situació patrimonial, no sol·licitar el concurs en temps i forma, no formular els comptes anuals, no sotmetre els comptes anuals a auditoria si està obligat o no dipositar els comptes al Registre Mercantil.

Així mateix, podem incloure que és important tenir en compte el contingut dels comptes anuals, atès que aquests han de correspondre amb la realitat de l’empresa, així com destacar els grans requeriments d’informació en els comptes anuals respecte a retribucions d’administradors, participació o administració en altres societats amb objectes socials anàlegs o complementaris, així com transaccions amb societats vinculades tant als socis com als administradors així com als seus cònjuges, doncs la falta d’aquesta informació en els comptes anuals pot comportar responsabilitats com les comentades anteriorment.

A Ribes & Associats posem a la seva disposició la nostra experiència per trobar la via de solució més adequada en cas que vostè estigui afectat per aquest tipus de problemàtica o circunstancies similars.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.