Enrera

Règim de consolidació fiscal, m’interessa?


El règim de consolidació fiscal és un dels règims especials del Impost de Societats al que tenen accés de forma voluntària els grups fiscals, és a dir, els grups d’entitats que compleixin els requisits establerts. L’aplicació d’aquest règim especial implica l’absència de tributació en el règim individual del Impost de Societats de les entitats incloses en el grup.

És molt comú a Espanya trobar-se que, per diferents motius d’organització, s’instrumenten estructures empresarials a través de diverses societats les quals tributen individualment. En aquests casos, pot ser interessant l’aplicació del règim de consolidació fiscal.

Quins són els requisits per a la seva aplicació? Entre els requisits comuns ens trobem que totes les societats han de ser societats de capital (anònimes, limitades o comanditaries) residents en territori espanyol que no estiguin exemptes del Impost de Societats. A més a més, hauran de tenir el mateix exercici social i han de tributar al mateix tipus de gravamen.

D’altra banda, la societat dominant (matriu) ha de tenir una participació d’almenys el 75% del capital social de les dependents (filials) el primer dia del període impositiu en que sigui d’aplicació el règim de consolidació fiscal, la majoria dels drets de vot i no pot ser dependent de cap altra entitat.

I perquè em pot interessar el règim de consolidació fiscal? Entre els avantatges de la consolidació fiscal ens trobem:

  • Totes les empreses d’un mateix grup tributen com una única empresa, compensant pèrdues d’unes amb beneficis d’altres, el que suposa un estalvi fiscal important.
  • Desapareix la obligació de de documentar les operacions vinculades que existeix entre empreses d’un grup.
  • S’elimina la obligació d’aplicar retenció entre les empreses del grup, aplicable en els casos de repartiment de dividends, préstecs entre empreses del grup, arrendaments, etc.
  • Es dedueix la càrrega financera de les entitats del grup contra el resultat del grup o eliminant-la dels resultats d’operacions intragrup.

Així mateix, l’article 63 de la Llei del Impost de Societats estableix determinades normes especials per calcular la base imposable individual de les entitats integrants del grup fiscal.

M’interessa aplicar el règim de consolidació fiscal, però el percentatge de participació en la dependent no arriba al 75%, què faig? En aquest cas caldria redefinir l’estructura empresarial, per exemple, constituint una nova societat de capital i aportar a la mateixa les participacions majoritàries. D’aquesta forma estem creant una societat holding, de la que els socis que fins ara ho eren a títol individual passaran a ser socis d’aquest holding, operació que quedaria inclosa en el règim de neutralitat fiscal previst per les operacions de bescanvi de valors.

Però quines obligacions implica el règim de consolidació fiscal? Únicament implica obligacions d’informació, doncs els estats financers consolidats que és confeccionen per la presentació del Impost de Societats o els pagaments fraccionats han d’anar acompanyats de certa informació. Bàsicament es tracta d’informació sobre les eliminacions practicades i les diferències que poden existir entre les eliminacions e incorporacions en la base imposable del grup i les realitzades a efectes d’elaborar el balanç i el compte de pèrdues i guanys.

A Ribes&Associats us podem ajudar a complir aquesta obligació d’informació doncs som experts en consolidació comptable de grups mercantils, elaborant a través dels diaris comptables de les diferents entitats que formen part del grup els estats financers consolidats tot adjuntant la informació respecte a les eliminacions i diferencies que requereix la normativa fiscal.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.