Enrera

Per què l’auditoria voluntària aporta valor afegit a la Pime?


L’auditoria de comptes, entesa com la verificació de la comptabilitat i els seus suports en l’entitat, per part d’un expert independent, per emetre un judici sobre si els estats financers presenten fidelment la situació i activitat de la mateixa, és una idea que es començà a estendre amb força al món empresarial i financer en als anys 60 i principis dels 70 del segle passat, coincidint amb el desenvolupament a Espanya de les firmes multinacionals d’auditoria.

Per aquest motiu moltes vegades s’associa l’auditoria de comptes a una empresa gran, però això no és ben bé així, doncs arrel de la recent modificació de la normativa comptable (desembre de 2016, amb efectes 1 de gener de 2016), en la que s’augmenta els límits d’aplicació del Pla General Comptable de Pimes (total actiu < 4 milions d’euros; xifra de negocis < 8 milions d’euros; nº mig de treballadors < 50 treballadors; havent de complir dos de les tres condicions durant dos exercicis consecutius) ens podem trobar que una empresa considerada Pime a efectes comptable hagi d’auditar els seus comptes, principalment per superar els límits d’actiu i xifra de negocis.

Així doncs, quins són els límits per la realització d’auditoria obligatòria? La obligació d’auditoria s’estableix en uns límits molt inferiors, establint-se la mateixa quan l’empresa supera dues de les tres condicions en dos exercicis consecutius: total actiu > 2,85 milions d’euros; xifra de negocis > 5,7 milions d’euros; nº mig de treballadors > 50.

L’auditoria de comptes destaca per la seva rellevància pública doncs afecta tant a l’empresa auditada com a la resta de grups d’interès que mantenen o decideixen mantenir qualsevol tipus de relació de naturalesa econòmica amb la mateixa, ja que aquests podran disposar d’un coneixement suficient sobre la qualitat de la informació econòmica financera de la mateixa.

És per aquest motiu que en els casos d’una Pime amb expectatives de creixement, que tot i no arribar als límits d’auditoria obligatòria, pot esser convenient la realització d’una auditoria voluntària, atès que pot reforçar el paper de la direcció afavorint la presa de decisions més adequades al dotar-lo d’una eina competitiva que li permet establir indicadors financers en condicions de màxima qualitat.

Per tant, l’auditoria de comptes aporta un valor afegit elevat a les empreses, derivat d’uns comptes confiables, transparents i de qualitat, afavorint així l’anàlisi de la informació financera, la correcció de debilitats derivades del control intern, la introducció de millores en els processos comptables i, en definitiva, realitzant la qualitat dels processos dins de l’empresa.

A Ribes&Associats estem especialitzats en auditoria de Pimes, a les que aportem un alt valor afegit gràcies a la capacitat dels nostres professionals d’adaptar-se a les necessitats reals de l’empresa i focalitzant les tasques d’auditoria en la detecció dels riscos del negoci i dels processos establerts per l’empresa als efectes de recomanar millores per establir unes bases sòlides que ajudaran al creixement de l’entitat.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.