Enrera

La visió de l’auditor en l’assessorament d’empreses


Generalment la figura de l’auditor és desconeguda per la majoria de petites i mitjanes empreses, les quals es mouen més aviat per les gestories o assessories comptables i fiscals. És cert que fins fa poc l’àmbit natural dels auditors són les empreses i entitats que tenen l’obligació legal d’auditar els seus comptes. Però aquesta tendència està canviant a poc a poc.

En aquest article ens agradaria mostrar-vos quina és la visió de l’auditor i com aquest pot aportar una visió més especifica, que sens dubte és totalment complementaria a la tasca d’un assessor comptable i fiscal. Val a dir que en aquest article no volem menysprear la feina de ningú, tot el contrari, el treball d’auditoria conviu plenament amb l’assessorament fiscal i comptable que es fa regularment tant com si es realitza en l’àmbit intern, com si es subcontracta.

La majoria de les vegades els assessors fiscals o comptables no són auditors. Pel tipus de feina que desenvolupen diàriament no estan orientats a utilitzar tècniques concretes d’auditoria que aporten una visió global sobre com s’estan fent les coses internament, i si aquestes accions o decisions són la llavor de futurs problemes. Generalment la tasca d’un assessor comptable o fiscal està orientada al pagament d’impostos, comptabilitat, confecció de declaracions, confecció de comptes anuals, i fins i tot a com planificar per estalviar impostos. Però generalment, no té una visió avançada dels problemes que es podrien generar a la llarga.

La feina de l’auditor, entre d’altres, és analitzar la comptabilitat revisant mostres representatives de la documentació generada per l’empresa a través del seu registre comptable de compres, vendes i despeses. Aquestes tècniques d’auditoria aporten una visió general de les bones i males pràctiques de l’empresa, i per tant són molt efectives com a complement d’un assessorament empresarial. A més a més, l’auditor te una visió del món empresarial sensiblement diferent als assessors d’empresa que no tinguin aquesta experiència professional.

Més enllà d’aquest anàlisi formal dels diferents tipus de documentació, la feina de l’auditor és anar més enllà, ja que han d’oferir diagnosi a escala organitzativa, jeràrquic i de protocol intern. Darrere de qualsevol assentament comptable hi ha d’haver una justificació formal, i ha d’estar sostinguda per una correcta segregació de funcions, una cadena de comandament i de jerarquia de decisions, i un protocol intern d’aprovació, revisió i seguiment de totes les decisions. L’auditor aportarà una visió general orientada a assegurar que qualsevol apunt comptable sigui correcte i que sigui 100% justificable tant en l’àmbit intern com per a tercers (Hisenda, pèrits davant reclamacions judicials, administració concursal, etc.).

Newsletter Ribes & Associats

Són dos els objectius finals de l’auditoria aplicada a l’assessorament empresarial. El primer és alliberar del màxim possible de responsabilitats finals als administradors. I el segon, és contribuir al fet que l’empresa estigui ben organitzada i que aquesta tingui un model de creixement sustentat una organització interna sostenible, i que aquesta organització no sigui font de futurs problemes.

Aquest tipus d’assessorament pot semblar exclusiu per les grans empreses, però lluny de ser-ho, quan una mitjana empresa passa d’una facturació superior a 5,7 milions d’euros a l’any esdevé gran empresa, i per tant, té l’obligació legal de realitzar la seva primera auditoria. És justament en aquest moment de canvi quan afloren tot tipus de problemes heretats per un mal creixement, i en part també, per un assessorament incomplet. Aquest servei també esta dirigit a autònoms, emprenedors o petites empreses que vulguin tenir en compte aquestes peculiaritats i que necessitin assessorament extern.

Evidentment a Ribes & Associats ajustem el nostre assessorament al requeriments i recursos de cada client, però els objectius finals sempre són els mateixos. Als ser auditors, A Ribes & Associats aportem una nova perspectiva, fem un anàlisi molt detallat, oferim un assessorament molt minuciós, i intentem esbrinat tot allò que pot afectar a l’empresa.

 

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.