Enrera

Abusar del compte de socis pot portar conseqüències negatives


A priori pagar una despesa personal amb diners de l’empresa i que aquesta compra es comptabilitzi en el compte de socis no hauria de generar cap problema, però si s’abusa, i es fa reiteradament pot portar problemes.

Què és el compte de socis?

Es tracta del compte 551, destinat a que els socis realitzin alguns pagaments amb diners de l’empresa de forma legal. No obstant, aquest compte està pensat per accions esporàdiques i a curt termini, és a dir, que els diners de l’empresa ha de ser retornat pel soci en un curt espai de temps. Si no es compleixen aquestes normes, i el deute generat al compte 551 augmenta és quan es generen els problemes.

Què passa en cas d’inspecció?

Si el compte de socis creix, Hisenda pot considerar que els socis no tenen intenció de retornar els diners a l’empresa, i que per tant es pot considerar com un préstec encobert. Arribat a aquest punt és important explicar que:

  • El soci haurà de tributar al seu IRPF per aquests rendiments, els quals contribuiran a la base de l’estalvi amb un tipus d’entre el 21 al 27%.
  • La societat haurà de satisfer les retencions que haurien d’haver-se aplicat en cadascuna d’aquests lliuraments de diners. Actualment se’ls aquesta aplicant un tipus del 21%.
  • Hisenda exigirà tant al soci com a l’empresa el pagament d’interessos de demora i sancions

No ho sabies o se’t va oblidar retornar els diners

Si ets soci d’una empresa i et trobes en aquesta situació i no pot retornar els diners hauria d’actuar de la següent forma:

  • Augmenti l’import dels diners prestats amb els interessos que hauria d’haver aplicat anteriorment amb un tipus d’interès de mercat, com per exemple del 5%. Computi aquests interessos com a ingressos per a la societat. Important: L’empresa hauria d’haver computat aquests interessos cada any, aquest es un altre problema generat. Però actuant d’aquesta forma almenys haurà minimitzat part del problema generat.
  • Compensi el deute adquirit amb l’empresa acordant un repartiment de dividends entre la resta de socis. Les quantitats d’aquest repartiment haurien d’incloure l’import corresponent als interessos. Encara que acabarà tributant, almenys tindrà possibilitats d’evitar possibles sancions en cas d’inspecció.

Newsletter Ribes & Associats

Com fer-ho correctament?

Si vostè és soci d’una empresa i paga amb diners de la mateixa, o rep bestretes de forma periòdica, intenti evitar l’acumulació de saldos al seu càrrec, i sobretot i més important retorni els diners en el termini més curt possible. Recordi que el compte 551 de socis està destinat a moviments de compte esporàdics i de curt termini.

Si les quantitats que vostè ha de rebre o ha rebut són molt grans el millor és fer-ho en forma de préstec, per fer-ho ha de tenir en compte:

  • Formalitzi el préstec davant la corresponent oficina liquidadora del ITP, i liquidi-ho com no subjecte. D’aquesta forma quedarà constància de la seva existència sense necessitat de passar pel notari.
  • Realitzi reintegraments o pagaments periòdics. Si no ho fa, Hisenda seguirà considerant que s’ha produït un repartiment de fons propis encoberts, o fins i tot una donació.
  • Inclogui un tipus d’interès d’acord amb el preu de mercat

Si es troba en una situació similar a la plantejada en aquest article i necessita assessorament, a Ribes & Associats posem a la seva disposició la nostra experiència i professionalitat per oferir-li una solució a mida de les seves necessitats i circumstàncies.

© 2022 Ribes Associats | Avís Legal | Política de Privacitat | Design piqture.